Naujienlaiškio taisyklės

PRIVATUMO TAISYKLĖS

BENDRA INFORMACIJA BĮ Nacionalinis Kauno dramoms teatras (toliau – Duomenų valdytojas) šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – PT) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomomis interneto svetainėmis www.dramosteatras.lt, www.teatrofabrikas.lt bei Lojalumo programa. PT nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate. Duomenų valdytojo rekvizitai:

Juridinio asmens kodas: 290754450 Buveinės adresas: Laisvės al. 71, LT-44304 Kaunas Tel. 8-37 22 41 98 El. paštas: info@dramosteatras.lt Prižiūrinčiosios institucijos: Lietuvos respublikos Kultūros ministerija ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų centras“ Kauno filiale. Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte PT, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančias interneto svetaines ar socialinių tinklų paskyras, įsigydami Lojalumo kortelę. sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šiose PT. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėse/socialinių tinklų paskyrose, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis. Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus (toliau – Lankytojas) būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainių Lankytojus. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę (es) ir socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją) turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti mums. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES). KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME? 1. Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija: 1.1. Interneto svetainės ir socialinių tinklų paskyros. Interneto svetainės ir socialinių tinklų paskyros suteikia jums galimybę pateikti informaciją tiesiogiai mums. Pavyzdžiui, svetainėse www.dramosteatras.lt ir www.teatrofabrikas.lt leidžiama užsisakyti aktualiausią NKDT informaciją ir gauti ją elektroniniu paštu. Registruojantis prašome jūsų pateikti tam tikrą informaciją apie save (elektroninio pašto adresą), kad galėtume Jums reguliariai siųsti naujienlaiškius.

1.2. Teatro fabriko duomenų bazė. Jei registruojatės į jaunųjų menininkų bazę adresu www.teatrofabrikas.lt, Jūsų prašome pateikti vardą, pavardę, el. pašto adresą, kad būtų sukurtas kūrybinis CV. Šių duomenų privatumo taisyklės išsamiai pateikiamos www.teatrofabrikas.lt 1.3. NKDT Lojalumo kortelė. Jei Teatro kasoje įsigyjate NKDT Lojalumo kortelę, anketoje prašome nurodyti savo vardą ir pavardę, gimimo datą, telefono numerį, adresą, el. pašto adresą, kad galėtume nuodugniai pažinti lojalų teatro lankytoją.

Asmens duomenys tiesioginei rinkodarai yra renkami ir naudojami tik gavus Jūsų sutikimą, Duomenys saugomi 10 metų nuo sutikimo gavimo. 2. Informacija, kaip naudojate mūsų svetaines Be jūsų pateikiamos informacijos, renkame informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų svetainėmis. Pavyzdžiui, galime rinkti toliau nurodytą informaciją:
2.1. Įrenginio informaciją, t.y., IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui/prekėms pasiekti, parametrai. 2.2. Prisijungimo informaciją, t. y. jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėse, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau). 2.3. Vietos informaciją, t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota mums jums naudojantis mūsų svetainių turiniu.
3. Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per Nacionalinio Kauno dramos teatro paskyrą „Facebook“, arba National Kaunas drama Theatre paskyrą ,,Instagram“ tinkle. 4. Kita mūsų renkama informacija Mes taip pat galime rinkti informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainių turiniu su jūsų sutikimu. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ INFORMACIJĄ? Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais: 1. Siųsti turinį (pvz. individualiai pritaikytus pasiūlymus, naujienlaiškius, reklaminius skelbimus, pranešimus apie akcijas) aktualiomis temomis elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, telefonu.* 2. Rinkodaros tikslu*, pvz., įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą). 3. Organizuoti konkursus, žaidimus ar akcijas, kaip leidžia įstatymai.* 4. Kitais būdais su jūsų sutikimu.*
*Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais, informavę duomenų apsaugos pareigūną el. paštu ada@dramosteatras.lt, arba kitais žemiau nurodytais būdais. Duomenų valdytojas pasistengs kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nutraukti Naudotojo duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.

Surinktą informaciją įvairių konkursų, žaidimų ar akcijų metu galime viešai skelbti Nacionalinio Kauno dramos teatro, Teatro fabriko interneto svetainėse ir/arba socialinių tinklų paskyrose, pavyzdžiui, galime skelbti laimėtojų vardus, pavardes, dalyvių konkursinius darbus.

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ? Galime atskleisti jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:
1. Įmonėms, kurios padeda organizuoti konkursus/žaidimus/akcijas, tokioms kaip reklamos agentūros, rinkodaros agentūros. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais. 2. Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.
Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:
1. Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą); 2. Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą; 3. Norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją, jo turtą ar užtikrinti jų saugumą; 4. Galime atskleisti jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai reorganizavimo atveju; 5. Kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu.
KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ INFORMACIJĄ? Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. JŪSŲ TEISĖS Lankytojas, pateikęs Duomenų valdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę:
1. Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti); 2. Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti); 3. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti); 4. Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“); 5. Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti); 6. Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).
Prašymus dėl naudotojo Asmens duomenų privalote pateikti raštu (įskaitant pranešimą el. paštu, nurodytu Duomenų valdytojo kontaktuose). Atsakymus į Jūsų paklausimus pateiksime ne vėliau kaip per 30 (dienų) nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Duomenų valdytojas neteiks Asmens duomenų, jei Lankytojas nepatvirtina savo tapatybės, prašo duomenų apie kitą asmenį, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais ribojančiais duomenų atskleidimą Lankytojui. Duomenų valdytojas gali nesudaryti Lankytojui sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖSE Duomenų valdytojo interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės. SLAPUKAI, SIGNALAI IR PANAŠIOS TECHNOLOGIJOS

Šiose PT terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.